stemma della regione
Accedi ai servizi online
Utenti con dislessia
logo del comune
Comune di Santu Lussurgiu
Stai navigando in : Territorio e cultura

Ufitziu de sa Limba Sarda

Dae su 25 de su mese de Cabudanni de su 2017, at torradu a apèrrere s’isportellu linguìsticu subra-comunale de Bonàrcadu, sos comunes in ue est ativu su servìtziu sunt: Bauladu, Boàtiri, Bonàrcadu, Cullieri, Narabuia, Paule, Santeru Milis, Santu Lussurzu, Sèdula e Tzeddiai.
Su servìtziu at a sighire finas a su 31 de martzu de su 2018.

Presentada de s'Ufìtziu de sa Limba Sarda 

Isportellu Linguìsticu subra-comunale 

 

 

Comune di Santu Lussurgiu - Viale Azuni - 09075 Santu Lussurgiu (OR)
  Tel: 0783.55.19.1   Fax: 0783.55.19.22.7
  Codice Fiscale: 00068900950   Partita IVA: 00068900950
  P.E.C.: protocollo.santulussurgiu@pec.comunas.it   Email: protocollo@comunesantulussurgiu.it